Oszacowanie zapachowej uciążliwości konwencjonalnej fermy tuczu świń

włącz . . Odsłony: 46249

Joanna Kośmider. 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Polska.
Pracownia Zapachowej Jakości Powietrza; www.odory.zut.edu.pl


Pracownia Zapachowej Jakości Powietrza działa od lat 1980-tych. Początkowo głównym obiektem badań były wytwórnie mączki rybnej (badania składu gazów odlotowych, skuteczności dezodoryzacji metodą chemisorpcji, ...). W kolejnych latach zespół Pracowni (wspomagany przez  doktorantów i dyplomantów) wykonywał długofalowe badania uciążliwości produkcji kwasu fosforowego i nawozów fosforowych. Wykonywano  olfaktometryczne pomiary emisji, oznaczenia skuteczności dezodoryzacji gazów, modelowanie rozprzestrzeniania się odorantów i terenową weryfikację wyników modelowania. Rozpoczęto również badania z dziedziny psychofizyki (zależność intensywności zapachu od stężenia odorantów, interakcje węchowe, ...) oraz poszukiwania możliwości "instrumentalnych pomiarów zapachu". Zdobyte doświadczenie umożliwiło podjęcie starań o wprowadzenie w Polsce prawnych ograniczeń uciążliwości zapachowej.

W ostatnich latach najwięcej uwagi poświęcano problemom uciążliwości hodowli. Badania wykonano w otoczeniu ferm norek i trzody chlewnej. Techniki, stosowane w czasie badań, ilustruje przykład dotyczący fermy tuczu świń.

Badania obejmowały:

 • pomiary terenowe w smudze zanieczyszczeń, zmierzające do weryfikacji wyników modelowania dyspersji odorantów w otoczeniu [Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, nr 1, 2009],
 • oznaczenia emisji odorantów z chlewni i zbiornika z gnojowicą [Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, nr 2, 2010].

Modelowanie dyspersji  wykonywano metodą zalecaną przez polskie Ministerstwo Środowiska, z uwzględnieniem warunków meteorologicznych w czasie pomiarów. Zakładano, że wskaźnik emisji wynosi 30 ouE/s*tucznik (źródło:  Odour Impacts and Odour Emission Control Measures for Intensive Agriculture. R&D REPORT SERIES No. 14, 2001).

Pomiary chwilowych wartości stężenia zapachowego były wykonywane w różnych punktach smugi zanieczyszczeń w pięciu różnych sytuacjach meteorologicznych. Stosowano cztery terenowe olfaktometry Nasal Ranger oraz metodę skalowania intensywności zapachu. (fot. 1).

 Field olfactometry and Field pannels
Fot. 1.  Oznaczenia stężenia zapachowego w smudze zanieczyszczeń z użyciem Nasal Ranger i metodą skalowania intensywności zapachu

Stwierdzono satysfakcjonują zgodność wyników modelowania dyspersji (stężenia średnie odniesione do 1h) z wynikami pomiarów, wykonanych z użyciem olfaktometrów terenowych NASAL RANGER (ryc. 1).

 graph1
Ryc. 1.  Porównanie obliczonych wartości stężenia zapachowego w otoczeniu fermy cod-1h [ouE/m3] z wynikami zespołowych pomiarów, wykonanych z użyciem olfaktometrów terenowych NASAL RANGER cod-2-3-min [ouE/m3] 

Aby wyrywkowo sprawdzić poprawność założenia dotyczącego wskaźnika emisji zapachowej  pobierano próbki powietrza wentylacyjnego z jednej z kilkunastu chlewni oraz w jednym punkcie powierzchni jednego z dwóch zbiorników gnojowicy. Czasie pobierania próbek w chlewni stosowano zasadę płuca. Próbki znad powierzchni gnojowicy pobierano z użyciem pływającego kołpaka własnej konstrukcji. Pod osłonę wprowadzano strumień powietrza oczyszczonego w filtrze z węglem aktywnym (fot. 2).

 sampling
Fot. 2.  Pobieranie próbek powietrza znad powierzchni gnojowicy i wewnątrz chlewni


 Pobrane próbki były poddawane analizie olfaktometrycznej - zgodnie z normą PN-EN 13725 - natychmiast po ich dostarczeniu do mobilnego laboratorium, wyposażonego w olfaktometr TO7 (fot. 3).

 

 olfactometric analysis
Fot. 3.  Oznaczanie stężenia zapachowego w mobilnym laboratorium olfaktometrycznym

Wyniki pomiarów stężenia zapachowego (cod [ouE/m3]) wykorzystano do oszacowanie emisji zapachowej (qod [ouE/s]). Na rysunku 2 zamieszczono wartości oszacowane na podstawie wszystkich kolejnych pomiarów oraz pomiarów ważnych w świetle PN-EN 13725.

pig house
manure pond
 Ryc. 2.  Zestawienie wartości emisji zapachowej (qod [ouE/s]), oszacowanych na podstawie wyników oznaczeń stężenia zapachowego (cod [ouE/m3]) w pobranych próbkach;
punkty różowe – pomiary spełniające wszystkie warunki PN-EN 13725, stawiane pomiarom ważnym

 Obliczono wartości wskaźników emisji zapachowej, odniesionych do jednego tucznika: średnia 16ouE/s, maksymalna 45ouE/s, bardzo podobne do wyznaczonych w okresie letnim przez zespół holenderski [Odour Impacts and Odour Emission Control… 2001]. 

Opierając się na własnych oszacowaniach emisji zapachowej oraz róży wiatrów Szczecin-Dąbie obliczono, że na najbliższym obszarze zabudowanym średnie 60-minutowe stężenie zapachowe jest większe od 1 ouE/m3 nie częściej niż przez 8% godzin roku.  Oznacza to, ferma spełniałaby ustawowe kryteria uciążliwości, w projekcie polskiej ustawy o przeciwdziałaniu zapachowej uciążliwości (2009).

 

 • Boeker P., Wallenfang O., Koster F., Croce R., Diekmann D., Griebel M., Schulze Lammers P. (2000): The Modelling of Odour Dispersion with Time-Resolved Models. Agrartechnische Forschung 6  Heft 4, 84-89
 • Cid José: Olfactmetría de campo en España con el Nasal Ranger®; http://www.nasalranger.com/media
 • Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu
 • EPA -Environmental Research: Odour Impacts and Odour Emission Control Measures for Intensive Agriculture, R&D Report Series 2002, No. 14
 • Friedrich M., Kośmider J. (2009): Weryfikacja prognozy zapachowej uciążliwości. Przykład fermy trzody chlewnej, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów nr 4, 128-136, 2009
 • Friedrich M., Kośmider J. (2010): Oszacowanie wskaźnika emisji zapachowej. Przykład tuczu świń, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów  nr 2, 37-44, 2010
 • Kośmider J. (2003): Model analizatora intensywności zapachu; Archiwum Ochrony Środowiska Vol. 29 nr 3, s. 17-30
 • Kośmider J. (2005): Projektowane standardy zapachowej jakości powietrza i możliwości oceny skutków wprowadzenia regulacji.  Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów 3, 77-82
 • Kośmider J., Krajewska B. (2005): Odour Chromatography. GC Detector Treated as Sensors Field;  ISOEN’2005, Barcelona 13-15.04.2005,   Proceedings of the 11th International Symposium on Olfaction and Electronic Nose - ISOEN’2005 pp. 374-376
 • Kośmider J., Krajewska B. (2007): Measurements of temporary values of odour concentration Polish Journal of Environmental Studiem, Vol. 16, No. 2, 215-225
 • Kośmider J., Mazur-Chrzanowska B. (1997): Odour annoyance in production of phosphoric acid. EURODEUR’97 Congress: Masking and deodorization - physiology and perception.. Actes des conferences, Paris, 25-26 czerwca 1997
 • Kośmider J., Mazur-Chrzanowska B. (1998): Uciążliwość zapachowa. Terenowa weryfikacja wyników obliczeń komputerowych, Archiwum Ochrony Środowiska Vol. 24 nr 3, 7-21
 • Kośmider J., Sosialuk M. (2004): Zależność intensywności zapachu od stężenia odorantów, Archiwum Ochrony Środowiska Vol. 30 nr 2, s. 3-16
 • Kośmider J., Wyszyński B. (2002): Relationship between odour intensity and odorant concentration: logarithmic or power equation?,  Archiwum Ochrony Środowiska Vol. 28 nr 1, s. 29-41
 • NRCS 68-3A75-5-157  (2009)  Project Wisconsin's Dairy And Livestock, Odor and Air Emission, Madison, Wisconsin
 • PN-EN 13725:2007 Jakość powietrza. Oznaczanie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej  (EN 13725:2003 Air Quality. Determination of odour  concentration by dynamic olfaktometry)
 • Schauberger G. Piringer M., Petz E. (2000): Diurnal and annual variation of the sensation distance of odour emitted by livestock buildings calculated by the Austrian odour dispersion model (AODM); presented at the 2nd International Conference on Air Pollution from Agricultural Operations, Iowa October 2000
 • Schauberger G., Piringer M., Petz E. (2001): Separation distance to avoid odour nuisance due to livestock calculated by the Austrian odour dispersion model (AODM).  Agriculture, Ecosystems and Environment 87,  13–28
 • Ustawa z dnia . . .2009 r. o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej, Projekt 2009/02/27, Ministerstwo Środowiska, Warszawa
 • Wagner M., Sudhoff H., Zamelczyk-Pajewska M., Kośmider J., Linder R. (2006): A computer-based approach to assess the perception of composite odour intensity: a step towards automated olfactometry calibration.   Physiological Measurement Vol. 27 no. 1, pp. 1-12
 

Komentarze (0)

There are no comments posted here yet

Skomentuj

 1. Posting comment as a guest.
Załączniki (0 / 3)
Share Your Location
 • Merry Christmas and happy festivities

  22 grudzień 2021
   We hope you spend a wonderful time with your family and friends on these special dates. Many things have happened along this year 2021. It was a complicated year in general and particularly hard...
 • Drone-based environmental odour monitoring: SNIFFDRONE

  23 listopad 2021
     Wastewater treatment plants (WWTPs) produce gaseous emissions that might be olfactory annoying to the surrounding population. Current odour assessment methodologies are based on costly ...
 • Rubix changes to Ellona

  10 listopad 2021
      The French company Rubix, directed by the Mr. Jean-Christophe Mifsud, former CEO of Alpha MOS is switching to a more intelligence-focused service and that is why the company recentl...
 • Incidence with olores.org e-mails

  10 listopad 2021
     For technical reasons, we were unable to receive or send e-mails from our Olores.org accounts during a couple of weeks of November. So, if you contacted any of us from the 3rd November un...
 • New Development International handbook on Odour Management Plans

  29 lipiec 2021
     The AMIGO Association is starting to take the first steps to create an International Guideline on Odour Management Plans (OMPS) and is looking for volunteers with experience in this fie...
 • Standard development on IOMS halted

  29 czerwiec 2021
     Over five years have passed by since the first meeting of the Working Group (WG) 41 dealing with Instrumental Odour Monitoring Systems (IOMS). WG41 is under the umbrella of the Technical ...
 • Registration for the EN 13725 Interlaboratory Comparison 2021 is now open

  09 marzec 2021
     Olfasense has announced the registration for the annual proficiency test for Dynamic Olfactometry according to the European Standard EN 13725. All laboratories around the world are invite...
 • IEEE looks for Standardization Volunteers

  26 styczeń 2021
     The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) has launched a new open call for experts to participate in several new standards related to Olfaction Devices. The organizatio...
 • What happened in 2020 in the odour management world

  31 grudzień 2020
  The team of Olores.org would like to wish all its readers a Happy New Year. Again Olores.org has grown beyond our wildest expectations. In terms of readership, this year we got about 63,088 page views...
 • 1st Workshop of ASPIDI project in Puglia, Italy

  25 listopad 2020
     This Thursday, November 26th, at 15:00 (CET), the first workshop of the ASPIDI project (Automatic System Supported by the Population for the Identification of Diseases by Smelling Immunit...

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem